E-mail: kancelar@msturnov.cz
Telefon: +420 702 156 662